6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.Bu kanun hükümlerinin kapsamı, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmasıdır.

Veri İşlemede Uyulması Zorunlu İlkeler:

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  3. İşlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olma,
  4. Belirli,açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 olarak sıralanabilir.

ÖYADSAVTEK , kanun yükümlülüklerini getirmek isteyen fakat mali boyutlarından dolayı sorumluluklarını yerine getiremeyen meslek guruplarına ve kobilere destek olmak amacı ile kurulmuştur. ÖYADSAVTEK, kanun kapsamında istenen 17 (on yedi) teknik isterin yerine getirilme sürecinde özgür ve açık kaynak kodlu yazılımlar kullanmakta, donanım ihtiyaçlarını ise ev ve iş yerlerinde atıl durumda olan donanımları kullanmaktadır.

ÖYADSAVTEK, KVKK ve GDPR danışmalığı ile meslek guruplarına ve kobilere destek olarak, halkımızın kişisel verilerinin korunmasına aktif katkı sağlamayı görev edinmiştir.